ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563

สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563 พร้อมจัดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ปี 2022: โอกาสทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง ประชุม Fortune IA-III ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 


 

 

 

กำหนดการ

13.00-13.30    ลงทะเบียน 

13.30-13.45     กล่าวเปิดการบรรยาย โดย นายสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.45-15.15      บรรยายหัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ปี 2022: โอกาสทางธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวย

                   การหลักสูตรวิทยาการการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

15.15-15.30      พัก 

15.30 -16.30    การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

                   วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

                   วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                   วาระที่ 3 : รับรองงบดุลสมาคม ประจำปี 2563 

                   วาระที่ 4 : การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและเสนอค่าใช้จ่ายผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 

                   วาระที่ 5 : รายงานกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปี 2563 

                   วาระที่ 6 : เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ 

                   วาระที่ 7 : อื่นๆ

 

Visitors: 47,437