สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADE ASSOCIATION)

สารจากนายกสมาคม 

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสมาชิกผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งภายในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค ในการเป็นตัวแทนดำเนินการ ศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอความคิดเห็น และเป็นหนึ่งในกลไกเสริมที่สำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชาติ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน

ในฐานะองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการ ของการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง อีกทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาใช้ในการให้บริการ รักษา และป้องกันโรค ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเราเชื่อมั่นว่าทิศทางการขับเคลื่อนความเจริญในทุกภาคส่วนต่อไป จะมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จเสมอไป

ผมขอส่งความปรารถนาดีให้สมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอันทรงเกียรติทั้งหลายประสบความสำเร็จในพันธกิจ ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ รวมถึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการเข้าถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อไป

 

กิจกรรมของสมาคม

ประชุมคณะกรรมการสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Visitors: 15,902