สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADE ASSOCIATION)

สารจากนายกสมาคม 

" สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร และนายกสมาคมทุกวาระสมัย สมาคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ "

STTA President 

 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

กิจกรรมของสมาคม

ประชุมคณะกรรมการสมาคม

Visitors: 47,437