วัตุประสงค์สมาคม


1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทางต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ
 
3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
4. รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสถิติของสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Visitors: 47,438