นายกสมาคม

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นางเครือวัลย์ สมณะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2534-2537  
 • นายสมนึก ลิมกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2538-2539     
 • นายดิเรก วงชินศรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2540-2543
 • นายฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2544-2547
 • นายธวัชชัย ตันติพจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2548-2549
 • นายอรัญ พึงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2550-2553
 • นายนิเวศน์ ประยูรเธียร  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2554 - 2555
 • นายปรีชา ยงเจริญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2556 - 2557
 • นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2558 - 2559
 • ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2560 - 2561
 • นายสุวรรณ  พงษ์สังข์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2562 - 2563
 • นายยงยุทธ กิดาธนพนต์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2564 - ปัจจุบัน