ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา  14.00-16.00 น. ห้อง Grand Hall 203  ชั้น 2  ไบเทค บางนา  โดยทางคณะกรรมการ โดยคุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมฯ คุณสมคิด แซ่ฉั่ว เลขาธิการสมาคมฯ และคุณมนตรี รัชเศรษฐ์กุล  เหรัญญิก สมาคมฯ เป็นผู้รายงานต่อสมาชิกในที่ประชุม

Visitors: 1,644