ประชุมสัมมนาวิชาการหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้านวัตกรรมยาใหม่

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้านวัตกรรมยาใหม่

 

คุณชูพงษ์  แตงมีแสง อุปนายกสมาคม ได้เป็นตัวแทนสมาคม ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 มรวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยในงานนี้มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอภิปราย อาทิเช่น

 • นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • นายกสภาเภสัชกรรม
 • นายกสภาเทคนิคการแพทย์
 • นายกสัตวแพทยสภา
 • ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • แพทยสภา
 • ผู้แทนทันตแพทยสภา
 • ประธานคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ
 • อุปนายก สภากายภาพบำบัด
 • ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสภา
 • อุปนายก สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Visitors: 12,415