ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562-2563 ได้บริหารงานมาครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี แล้วนั้น ตามระเบียบของสมาคมฯหมวดที่ 7 ข้อ 29 กำหนดให้มีการจัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 120 วันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชีของสมาคมเป็นประจำทุกปี แต่ด้วย สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563 เรื่อยมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายตามลำดับ บัดนี้มาคมฯ เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563 พร้อมจัดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ปี 2022: โอกาสทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง ประชุม Fortune IA-III ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 

ในการนี ้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมประชุม ใหญ่สามัญประจำปี2563 ในครั้งนี้โดยแจ้งยืนยันความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ด้วยการกรอกแบบตอบรับที่ แนบมาด้วยนี้และส่งกลับมาที่ info@stta.or.th ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน ศกนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

กำหนดการ

13.00-13.30    ลงทะเบียน 

13.30-13.45     กล่าวเปิดการบรรยาย โดย นายสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.45-15.15      บรรยายหัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ปี 2022: โอกาสทางธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวย

                   การหลักสูตรวิทยาการการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

15.15-15.30      พัก 

15.30 -16.30    การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

                   วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

                   วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                   วาระที่ 3 : รับรองงบดุลสมาคม ประจำปี 2563 

                   วาระที่ 4 : การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและเสนอค่าใช้จ่ายผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 

                   วาระที่ 5 : รายงานกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปี 2563 

                   วาระที่ 6 : เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ 

                   วาระที่ 7 : อื่นๆ

 

Visitors: 3,870