เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ““การตรวจมาตรฐานและคุณภาพสินค้าส่งออกไทยสู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน : โอกาสใหม่ หลังวิกฤต”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบและบุคคลทั่วไปในประเด็นเกี่ยวกับการค้าขายกับประเทศจีน การเตรียมความพร้อมสินค้าไทยก่อนการส่งออกและช่องทางการเข้าตลาดจีนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปใช้หลังจากผ่านวิกฤต Covid-19 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม Fast Meeting Cloud และ Facebook Live :เพจ ThaiTACU (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

 


               ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน เข้าอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การตรวจมาตรฐานและคุณภาพสินค้าส่งออกไทย สู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน : โอกาสใหม่ หลังวิกฤต” ใน วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถ Scan QR-Code ด้านล่างท้ายหนังสือเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือลงทะเบียนได้ที่ link:shorturl.at/zEHQR และรอรับรหัสการเข้าชมทางอีเมล์ ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ติดต่อคุณณฐอร ณ ป้อมเพชร โทร 093-424-1622 หรือ E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 จักขอบคุณยิ่ง