แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความต้องการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือช่วยเหลือการทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในท้องตลาด

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หน่วยงานต่างๆ ทางการแพทย์ได้รับการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก เช่น หน้ากากอนามัยรุ่น N95 และชุดป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment หรือ PPE) แต่พบว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน กว่า 80% มีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานอันส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

ทางคณะฯ ได้ดำเนินการทดสอบต่างๆ และพบข้อจำกัดของห้องปฏิการ ด้วยเหตุนี้ จึงอยากขอความร่วมมือสมาชิกผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลโดยเฉพาะคุณสมบัติในการกรอง (Filtration Efficiency)

ทั้งนี้ ทางคณะฯ มีความยินดีสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงที่ใช้ในการทดสอบ

สมาชิกท่านใดสนใจร่วมสนับสนุนการทดสอบ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://forms.gle/D21tYgUeqYeWSqxWA หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้