เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจาปี 2562 การสัมมนาวิชาการ และงานสังสรรค์สานสัมพันธ์30ปี STTA

        ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2562-2563 ได้เสนอจัดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 พร้อมสัมมนาหัวข้อเรื่อง“วิกฤตเศรษฐกิจโลก นักธุรกิจไทยควรเตรียมรับมืออย่างไร” ซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ รับเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่21 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-21.30 น. ณ หอประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

        ดังที่ได้แจ้งไว้แล้วนัน้ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นอยู่ขณะนี้ทางสมาคมฯตระหนักถึงความกังวลของทุกท่านรวมถึงความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและความสอดคล้องต่อนโยบายสาธารณสุขของประเทศจึงเห็นสมควรเลื่อนกิจกรรมการประชุมสามัญและการสัมมนาในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนและจะกาหนดให้มีขึ้น ในโอกาสอันเหมาะสมต่อไปทางสมาคมฯ ต้องขออภัยท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนดเดิมได้แต่ยังหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยท่านมา ณ โอกาสนี้


                                   

 

                                                                                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                                             (นายสุวรรณ พงษ์สังข์)
                                                                                                                                                                            นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี