คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้ขอเข้าพบ ท่านอดีตนายกสมาคม  ดร.เครือวัลย์ สมณะ  คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร และดร.อุดม ชนะสิทธิ์ อดีตคณะกรรมการสมาคม ขอปรึกษาและขอคำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานสานสัมพันธ์ 30ปี STTA