การประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่  10 มกราคม 2563  ที่เอี้ยวฮั้ว สุกี้โบราณ ลาดพร้าว 71 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสมาคมได้แจ้งความคืบหน้าการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 และงานสานสัมพันธ์อบ 30 ปี STTA ในการประชุมครั้งนี้ได้มีท่านคณะกรรมการชุดเก่าที่จัดงานสานสัมพันธ์25 ปี STTA  ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำด้วย คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วย