การประชุมสัมนา Together is Power Program

เรื่อง ร่าง พรบ.ยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมฯ และ คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง ร่าง พรบ. ยกเลิก พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ในงานประชุมสัมนา Together is Power Program กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ศรีไทยเน็ตเวอร์ค อาคารภาคินทร์ ถ.รัชดาภิเษก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558


 

ในงานนี้ ท่านสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมนาดังกล่าว โดยมี ท่าน ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย บรรยายให้ความรู้เบื้องต้น เรื่อง ร่าง พรบ. ยกเลิก พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งถูกเสนอโดย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (โดยมีหลักการและเหตุผล ดังเอกสารแนบท้าย) เพื่อเสนอให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรจุวาระเข้าสู่สภาฯ ในการประชุมพิจารณาในขั้น รับหลักการ ร่าง พรบ. ดังกล่าว หรือไม่ต่อไป  

 

      

 

ในการประชุมสัมนาครั้งนี้ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างกว้างขวางระหว่างผู้บริหารของ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ นายกสมาคมการค้า หรือ ผู้แทน กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับ โดยที่ประชุมมีแนวคิดไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พรบ. ยกเลิก พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ที่เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ดังกล่าว  ซึ่งทั้งนี้ ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆจาก สมาคมการค้าและกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำเสนอกับรัฐบาล เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 

       

 

 

เอกสารเพิ่มเติม

-ร่างยกเลิก พรบ. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509