เนื่องจากมีสมาชิกของสมาคมฯบางบริษัทมีสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศใช้จาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่http://newsser.fda.moph.go.th/fda_mdc/frontend/theme_1/index.php