ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้มีวาระการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ในปี 2560 ต่อจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่มี คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ครบวาระในนปีนี้ ในการคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารจากชุดเดิมและกรรมการใหม่มาร่วมกับกันบริหารงานสมาคมในวาระปี 2560-2561 โดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้มีมติเอกฉันท์เลือก ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ เป็นนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนต่อไป เพื่อสืบสานกิจการงานของสมาคมให้ลุล่วงตามเป้าหมายของสมาคม