การประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

 

 

            สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2559  ขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษกโดย คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว  ในงานได้มีการจัดสัมนาวิชาการสมาคมฯ เรื่อง Thailand 4.0 การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย  บรรยายโดยผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสมาคมฯ โดยท่านสามารถ ดาวโหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซท์สมาคม www.stta.or.th

 

       

 

       

 

       

 

        

 

       

 

       

 

 

      

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

Thailand 4.0 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย