สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมให้การสนับสนุน การจัดงาน Thailand Lab International 2016  โดยท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ BITEC

 

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Lab International 2016 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยในห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 นี้  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ BITEC  โดยมีคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์  เอเชียแปซิฟิค จำกัด ในฐานะผู้จัดงานและผู้ร่วมสนับสนุนงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ  ให้การต้อนรับ ท่านประธานในพิธี พร้อมแขกท่านผู้มีเกียรติ ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจกว่า 160 หัวข้อและเข้าชมงานแสดงเครื่องวิเคราะห์วิจัย พร้อมทั้งระบบห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงชั้นนำโลก กว่า 100 บริษัท จาก 35 ประเทศ  โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 8,000 คน

 

 

 

 

    ท่าน รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน Thailand Lab International  2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย

 

 

 

    ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยให้ได้ 1% ของจีดีพี เทียบเท่ากับ 130,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน ต่อรัฐที่ 70:30 ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ 0.5% จีดีพี แต่ด้วยการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ประกอบกับมาตรการสนับสนุนที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงิน มาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชน การสนับสนุนเอสเอ็มอีและโอท็อปเต็มรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทย จะทำให้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียนได้ คาดว่าจะทำให้ตัวเลขการลงทุนถึงเป้าหมาย 1% ได้ในปี 2560

 

 

    ด้าน คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า งาน Thailand Lab International 2016 นี้ถือได้ว่า เป็น งานประชุมวิชาการและงานแสดงเครื่องมือวิเคราะห์วิจัย ในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญงานหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเป็น เวทีการค้าการลงทุน (Market Place) ทีมีประสิทธิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยในงานจะมีการแสดง เครื่องมือและอุปกรณ์ทีทันสมัยทั้ง เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยขั้นสูง เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและอื่นๆ จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ที่ผู้ที่สนใจต่างๆทั้ง มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ  สามารถนำเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R & D) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Sciences) วิทยาศาสตร์ประยุกต์  (Applied Sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Life Sciences & Biotechnology)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) และอื่นๆ  ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า (QA/QC)ให้ได้ตามมาตรฐานสากล หรือ ใช้ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม ของภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  อิเลคโทรนิคส์  รวมถึงอุตสาหกรรมยา  อาหาร การเกษตรและอื่นๆ 
อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบาย Super Cluster และ Thailand 4.0 ที่มีการส่งเสริมให้ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ได้เป็นอย่างดีต่อไป

 

 

     สอดคล้องกับ คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์  เอเชียแปซิฟิค จำกัด ที่มองว่า การเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจะส่งผลต่อการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายรวมถึงเครื่องมือเเล็บด้วย ซึ่งจะสะท้อนประเทศไทยให้กลายเป็นตลาดสำคัญของการลงทุนเครื่องมือและงานวิจัยเเห่งใหม่ของเอเชีย ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทำให้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและให้ผลที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความต้องการและการจำเป็นด้านการเเพทย์ อนามัยและสาธารณสุข ส่งผลและจำเป็นต้องมีการสร้างเสริมการลงทุนเครื่องมือเเล็บด้านนี้มากขึ้น ขณะเดียวกันการต่อยอดการพัฒนาสู่อุตสากรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จะมีการขับเคลื่อนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคในรูปแบบใหม่ด้วย นอกจากนั้นในปี 2016 ไทยแลนด์แล็บได้พัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ นำบริษัทผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมแสดงงานกว่า 73 บริษัท จากปีที่ผ่านมาเพียง 40 บริษัท มีอัตราเติบโตสูงถึง 83% ทั้งนี้ ไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับงานจะมีไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา