สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA ร่วมฉลอง                                                                                    
เนื่องในวาระโอกาสสมาคมฯครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี (25th Anniversary STTA)

 

 คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องในวาระโอกาสที่ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ในปี 2558 นี้ ซึ่งงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจาก ดร.เครือวัลย์ สมณะ ท่านประ ธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ คณะท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคม และมวลสมาชิกสมาคม เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 100 บริษัท รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

  

 

  ในงาน สานสัมพันธ์ 25 ปี STTAนี้ ทางสมาคมได้จัดให้มี การประชุมสัมนาวิชาการสมาคมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิสาหกิจของมวลสมาชิก ในเรื่อง กฏหมายและกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-Bidding) บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมบัญชีกลาง ซึ่งการสัมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากท่านสมาชิกสมาคมฯ โดยท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล   การสัมนาได้ที่เว็บไซท์ของสมาคม

 

 

  ภายหลังการสัมนา สมาคมได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสมาคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดี ที่สมาคมฯครบรอบการก่อตั้งมา 25 ปี และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของมวลสมาชิกสมาคม โดยในงาน ท่านนายกสมาคมฯ ได้มีการกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของสมาคม ผลงานที่สำคัญที่ผ่านมาของสมาคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจน นโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน เพื่อร่วมพัฒนาสมาคมอย่างต่อเนื่องในลักษณะ “สานงานต่อ ก่องานใหม่ รวมใจพัฒนาสมาคม” พร้อมกันนี้ ท่านนายกสมาคมได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณให้กับ ท่านประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ คณะท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ท่านอดีตนายกสมาคมฯทุกวาระสมัย ) ในฐานะที่ท่านได้ทำประโยชน์และพัฒนาสมาคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน) ตลอดจนมี งาน สังสรรค์บันเทิง และมีการจับฉลากของขวัญ ที่สมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2558-2559 และแขกท่านผู้มีเกียรติที่มอบของรางวัลสมทบให้กับสมาคม เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับมวลสมาชิกอย่างมากมาย ซึ่งได้รับความสนุกสนาน และสาระบันเทิงเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

                                                        

  ทั้งนี้  ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานดังกล่าวมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และท่านสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมสานสัมพันธ์ที่ดีของ มวลสมาชิก เพื่อร่วมพัฒนาการดำเนิการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า สมตามเจตนารมย์ของสมาคมฯ อันเป็นการร่วมพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป