ประวัติการก่อตั้งสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
กลุ่มนักธุรกิจผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาความเจริญของประเทศ จึงรวบรวมสมาชิกจัดตั้งเป็นชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาดังนี้

1) ดร.เย็นใจ เลาหวณิช
2) ดร.ปรีชา อมาตยกุล
3) นายปรีชา เตชะมวลไววิทย์

และมีกรรมการชุดก่อตั้งชมรมจำนวน 17 ท่าน โดยมี นางเครือวัลย์ สมณะ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของสมาชิกและต่อสังคมส่วนรวม โดยจัดประชุมมวลสมาชิกจัดตั้งชมรมและจัดงานพบปะสังสรรค์ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าโดย พณฯท่านประจวบ ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ" และ ดร.เจริญ วัชระรังษี เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง "การพัฒนาบทบาทภาคเอกชนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ชมรมวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นได้มีเจตนารมณ์ในการยกฐานะชมรม ให้เป็นสมาคม โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้สำเร็จและใช้ชื่อว่า “สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีฐานะเป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 227/2532 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2533

โดยมีคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดรักษาการณ์ และได้จัดกระประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และที่ประชุมใหญ่ ลงมติคัดเลือกนางเครือวัลย์ สมณะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมีกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก 15 ท่าน โดยมีวาระในการบริหารงานสมัยละ 2 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากกว่า 200 ราย